Las Palmas marzec 2015

Praktyki zagraniczne w ramach projektu Erasmus+



Cel praktyk

Program Erasmus+ został opracowany tak, aby wspierać kraje uczestniczące w programie w zakresie efektywnego wykorzystywania potencjału kapitału społecznego oraz promowania idei uczenia się przez całe życie. Erasmus+ to również odpowiedź na potrzeby współczesnej Europy oraz wyzwania, które przed nią stoją. Najważniejsze z nich zostały przedstawione poniżej.

1. Stopa bezrobocia młodzieży w całej Unii Europejskiej wynosi ok. 20 proc., a w niektórych państwach członkowskich nawet ponad 50 proc., z tego też powodu walka z nim stała się jednym z najpilniejszych zadań rządów europejskich. Erasmus+ ma pomóc przezwyciężyć ten kryzys, wzmacniając i usprawniając systemy edukacji i szkoleń oraz umożliwiając obywatelom zdobywanie umiejętności wymaganych dziś przez pracodawców.

2. Program Erasmus+ został opracowany tak, aby wspierać starania krajów uczestniczących w programie na rzecz efektywnego wykorzystywania potencjału umiejętności ludzkich i kapitału społecznego Europy, potwierdzając jednocześnie zasadę uczenia się przez całe życie przez powiązanie wsparcia na rzecz uczenia się formalnego, pozaformalnego i nieformalnego w dziedzinach kształcenia, szkolenia i sportu. Program zwiększa również możliwości z zakresu współpracy i mobilności dotyczące krajów partnerskich, przede wszystkim w dziedzinie szkolnictwa wyższego i młodzieży.

3. Erasmus+ pomaga promować systemowe reformy w krajach uczestniczących zgodnie ustaleniami na szczeblu Unii Europejskiej. W tym zakresie konieczne jest również zapewnienie organizacjom młodzieżowym i osobom pracującym z młodzieżą możliwości szkolenia oraz współpracy w celu nadania pracy z młodzieżą wymiaru europejskiego.

4. W ramach jednego z nowych elementów wprowadzonych w traktacie lizbońskim Erasmus+ będzie wspierać działania z zakresu sportu powszechnego w krajach uczestniczących w programie oraz promować europejską współpracę polityczną w dziedzinie sportu. Program Erasmus+ przyczynia się m.in. do: osiągnięcia celów strategii „Europa 2020”; osiągnięcia celów strategicznych ram europejskich współpracy w dziedzinie kształcenia i szkolenia („ET 2020”); osiągnięcia ogólnych celów odnowionych ram europejskiej współpracy na rzecz młodzieży (na lata 2010-2018); rozwoju europejskiego wymiaru sportu zgodnie z planem prac UE w dziedzinie sportu; promowania europejskich wartości zgodnie z art. 2 Traktatu o Unii Europejskiej.
Korzyści dla uczestników projektu: 


zdobycie doświadczenia praktycznego i nowych umiejętności (certyfikaty); 
•nauka języków obcych, w szczególności w zakresie słownictwa specjalistycznego; 
•zwiększenie otwartości i mobilności; 
•zwiększenie szans na rynku pracy; 
•świadomość konieczności dalszego kształcenia; 
•doskonalenie kompetencji międzykulturowych, informatycznych, matematycznych, przedsiębiorczych;
 •rozwijanie umiejętności pracy w grupie, rozwiązywania problemów, kreatywności, podejmowania ryzyka i odpowiedzialności.

Warunki przyjęcia

Zasady Kwalifikacji Uczestników Projektu 

1.W projekcie mogą uczestniczyć uczniowie klas trzecich Technikum Mechatronicznego w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych nr 1 w Warszawie.

 2.Staż zagraniczny będzie realizowany w Las Palmas na Wyspach Kanaryjskich w dniach 9-27 marca 2015 r.

 3.W projekcie uczestniczyć będzie 8 uczniów (4 uczniów technikum informatycznego i 4 uczniów technikum mechatronicznego). W treści wniosku nie ma limitu uczniów dla poszczególnych klas. W związku z kryzysem gospodarczym na Wyspach Kanaryjskich Komisja Kwalifikacyjna może zmienić proporcje wyjeżdżających uczniów w danym zawodzie po wcześniejszym uzgodnieniu z partnerem hiszpańskim. 

4.Za przeprowadzenie kwalifikacji odpowiada Komisja Kwalifikacyjna w składzie: 

1.Agnieszka Sokół – Koordynator projektu 

2.Alicja Karczmarczyk – Kierownik Szkolenia Praktycznego 

3.Krystyna Sławińska – wicedyrektor, pedagog szkolny

 4.Krzysztof Dołomisiewicz – nauczyciel j. angielskiego 

5.na wniosek kandydatów w pracach może uczestniczyć przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego 

5.Od wyników kwalifikacji uczeń może odwołać się pisemnie w terminie 1 dnia roboczego, kierując je do Dyrektora Szkoły. Odwołania zostaną rozpatrzone przez Komisję Kwalifikacyjną rozszerzoną o Dyrektora Szkoły lub Jego zastępcę. Wyniki odwołań zostaną podane na stronie www.staff.edu.pl w terminie 2 dni roboczych od chwili ogłoszenia wyników.

 6.Warunki konieczne do wzięcia udziału w kwalifikacji to: 

1.ukończenie 18-tego roku życia w chwili rozpoczęcia stażu zagranicznego 

2.ocena z zachowania na koniec klasy I i klasy II – co najmniej dobry 

3.ocena z języka angielskiego na koniec klasy I i klasy II – co najmniej dostateczny 

4.średnia ocen z przedmiotów zawodowych na koniec klasy I i klasy II  – co najmniej dostateczny 

5.brak przeciwwskazań zdrowotnych – pisemne oświadczenie potwierdzone podpisem rodziców – załącznik nr 1 

6.rekomendacja wychowawcy klasy (warunkiem koniecznym uzyskania takiej rekomendacji jest brak nagan oraz upomnień Dyrektora Szkoły w całym cyklu kształcenia) – załącznik nr 2 

7.rekomendacja pedagoga szkolnego (p. Krystyny Sławińskiej) – załącznik nr 3

 8.zobowiązanie ucznia do przestrzegania REGULAMINU UCZESTNICTWA W STAŻU ZAGRANICZNYM – załącznik nr 4 

9.złożenie prawidłowo wypełnionego FORMULARZA APLIKACYJNEGO wraz z wymienionymi wcześniej załącznikami w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 września 2014 r. do godz. 14:30 w sekretariacie szkoły. 

7.Zasady kwalifikacji uczestników projektu:  

1. Na LISTĘ UCZESTNIKÓW projektu zostaną zakwalifikowani uczniowie, którzy uzyskają najwyższą liczbę punktów obliczonych wg następujących kryteriów:


Spójrz tutaj na tabelki --------------->

2.W przypadku uzyskania przez uczestników jednakowej liczby punktów o kolejności na liście decyduje średnia ocen na świadectwie w ostatnim roku nauki poprzedzającym wyjazd, a w następnej kolejności suma punktów uzyskanych z języka angielskiego.


 3.W postępowaniu kwalifikacyjnym zostanie utworzona LISTA REZERWOWA (po dwóch uczniów dla każdego zawodu tj. 2 uczniów w zawodzie technik informatyk i 2 uczniów w zawodzie technik mechatronik).

 4.Uczniowie z LISTY REZERWOWEJ zostaną dołączeni do LISTY UCZESTNIKÓW w przypadku rezygnacji z udziału w stażu lub skreślenia z LISTY UCZESTNIKÓW uczniów wcześniej zakwalifikowanych na skutek nie spełnienia przez nich warunków regulaminu (np. absencji na zajęciach z przygotowania językowo – kulturowo – pedagogicznego) wg kolejności na liście rezerwowej. 

8.Kwalifikacja uczestników do udziału w projekcie zostanie przeprowadzona do dnia 10 września 2014 r., a wyniki kwalifikacji zostaną ogłoszone na stronie www.staff.edu.pl.

 9.LISTA UCZESTNIKÓW zakwalifikowanych do przygotowania pedagogiczno – językowo – kulturalnego zostanie opublikowana, jeśli w terminie 1 dnia od ogłoszenia wyników nie wpłyną żadne odwołania, lub w terminie 2 dni od ogłoszenia wyników, tj. po rozpatrzeniu odwołań (procedura odwołań – patrz p. 5). 

10.Od uczestników projektu oczekujemy zaangażowania w życie szkoły, 100% frekwencji podczas przygotowania językowo – kulturowo – pedagogicznego, udziału w konkursach i olimpiadach, pomocy w przyjęciu grupy uczniów ze szkoły partnerskiej z Las Palmas.

 11.Rozpoczęcie przygotowania językowo – kulturowo – pedagogicznego przewiduje się między 15 września 2014 r., a 19 września 2014 r. Dokładny terminarz zajęć zostanie umieszczony na stronie www.staff.edu.pl po podaniu listy uczestników. 

12.Wzór FORMULARZA APLIKACYJNEGO oraz niezbędne załączniki zostaną opublikowane na stronie www.staff.edu.pl w zakładce „zagraniczne staże zawodowe/ projekty finansowane z projektu Erasmus+”. 

13.Pytania i wątpliwości można kierować na adres mailowy koordynatora a.sokol@vp.pl 

14.Termin składania FORMULARZA APLIKACYJNEGO i innych dokumentów: 8 września 2014 r. do godz. 14:30

 Załącznik 1 – Brak przeciwwskazań zdrowotnych – pisemne oświadczenie potwierdzone podpisem ucznia i rodziców Załącznik 2 – Rekomendacja wychowawcy klasy (warunkiem koniecznym uzyskania takiej rekomendacji jest brak nagan i upomnień Dyrektora Szkoły w całym cyklu kształcenia) Załącznik 3 – Rekomendacja pedagoga szkolnego Załącznik 4 – Zobowiązanie ucznia do przestrzegania REGULAMINU STAŻU ZAGRANICZNEGO *przedmioty zawodowe brane pod ocenę są umieszczone w formularzach aplikacyjnych (pkt. 18 i 19) odpowiednich dla uczniów klas trzecich oraz czwartych 

Dobre 4
Bardzo dobre 8
Wzorowe 12
Ocena z zachowania Liczba punktów
Ocena 3,000 – 3,25 1
Ocena 3,251 – 3,50 2
Ocena 3,501 – 3,75 3
Ocena 3,751 – 4,00 4
Ocena 4,001 – 4,25 5
Ocena 4,251 – 4,50 6
Ocena 4,501 – 4,75 7
Ocena 4,751 – 5,00 8
Ocena 5,001 – 5,25 9
Ocena 5,251 – 5,50 10
Ocena 5,501 – 5,75 11
Ocena 5,751 – 6,00 12
Średnia ocen z przedmiotów zawodowych na koniec klasy I/II Liczba punktów
poziom A2+ 3 2
4 4
5 6
6 8
poziom B1 3 4
4 6
5 8
6 10
poziom B2 3 6
4 8
5 10
6 12
poziom C1 3 8
4 10
5 12
6 14
Ocena z języka angielskiego na koniec klasy I/ II Ocena Ilość punktów
1-5 -2
6-10 -4
11-15 -6
16-20 -8
21-25 -10
26 i więcej -12
Ilość godzin nieusprawiedliwionych zgodna z arkuszem ocen ucznia na koniec klasy II Ilość punktów
udział w olimpiadach, konkursach, zawodach, projektach potwierdzony certyfikatem 2
zajęcie I, II lub III miejsca w olimpiadach, konkursach i zawodach na poziomie szkoły potwierdzone certyfikatem 5
zajęcie I, II lub III miejsca w olimpiadach, konkursach i zawodach na szczeblu dzielnicowym, powiatowym i okręgowym potwierdzone certyfikatem 10
udział w olimpiadach, konkursach, zawodach na szczeblu ogólnopolskim potwierdzony certyfikatem 15
Laureaci olimpiad, konkursów, zawodów na szczeblu ogólnopolskim -potwierdzenie certyfikatem 30
PUNKTY DODATKOWE Ilość punktów

Uczestnicy

Informatycy

Mateusz Filipek

Administrator sprzętu komputerowego - IES EL Batan

Robert Olczyk

Specjalista do spraw naprawy sprzętu - Kafejka internetowa

Przemysław Gołębski

Administrator sprzętu komputerowego - IES EL Batan

Przemysław Krzyszczak

Specjalista do spraw naprawy sprzętu - Kafejka internetowa

Uczestnicy

Mechatronicy

Jarek Królik

Mechanik i konserwator urządzeń mechanicznych

Jerzy Miquel

Mechanik i konserwator urządzeń mechanicznych

Cezary Florczak

Konserwator urządzeń basenowych

Bartek Klus

Konserwator urządzeń basenowych

Przebieg praktyk

IES El Bata

Szkoła w której pracowaliśmy odpowiadała poziomem połączeniu polskiej szkoły podstawowej i gimnazjum. My jednak większość czasu spędzaliśmy w jednej z pracowni komputerowych. Nasza praca polegała przede wszystkim na naprawie i konserwacji sprzętu komputerowego oraz podłączaniu urządzeń do Internetu z wykorzystaniem wysokopoziomych metod zabezpieczeń.

Cały okres praktyk przebiegał bez większych problemów. Pracownicy szkoły w której odbywaliśmy praktykę byli bardzo pomocni więc sama praca była przyjemnością. Dzięki tej pracy nauczyliśmy się pracować w zupełnie nowych warunkach, poznaliśmy wielu niesamowitych ludzi, podszkoliliśmy swoje umiejętności językowe, zapoznaliśmy się z wieloma ciekawymi rozwiązaniami informatycznymi o których nawet wcześniej nie słyszeliśmy(m.in. Windows Multi Point). Po tym wyjeździe jesteśmy pewni, że jesteśmy w stanie poradzić sobie w każdej możliwej sytuacji.

Kafejka internetowa

W trakcie naszej pracy dokonywaliśmy różnego rodzaju napraw sprzętu komputerowego zarówno firmowych jak i przynoszonych do serwisu, poza tym Robert projektował stronę internetową dla Mundo Iberico.

Club Natacion de Metropole

Pierwsze dni w firmie polegały na wdrożeniu w system pracy i obowiązki jakie na nas czekały. Pracowaliśmy w Club Natacion de Metropole, na stanowisku konserwatora. Do naszych obowiązków należała codzienna konserwacja instalacji podbasenia oraz doraźne naprawy i konserwacje urządzeń na terenie klubu sportowego. Na terenie klubu opiekowało się nami dwóch pracowników Moisess i Michel Angel. Komunikacja z nimi była dwu językowa- z Moisessem porozumiewaliśmy się wyłącznie po hiszpańsku, a z Michaelem po angielsku. Z jednym z nich mieliśmy prace głownie hydrauliczne, prace przy obsłudze podbasenia. Z drugim wykonywaliśmy inne naprawy, m.in. wymianę silnika trójfazowego czy spawanie. Praca z każdym z nich, była pełna fachowości. Zaskoczyła mnie ich dbałość o detale, o które nie podejrzewałbym Hiszpanów. Wszystkie prace wykonywane były na 100%, szybko, sprawnie i estetycznie-po każdej na prawie konserwatorzy doprowadzali stanowisko pracy do porządku.

Construcciones Combeque SL.

Pierwsze dni należały do organizacyjnych, podczas których zapoznawaliśmy się z firmą, personelem i zasadami panującymi w niej. Pracowaliśmy w firmie Construcciones Combeque SL. zajmującej się konserwacją i obsługą techniczną budynków. W firmie tej znajdowała się również część warsztatowa, w której to najczęściej mieliśmy przyjemność pracować. Dni w pracy szybko mijały w miłej, często żartobliwej atmosferze. Bariera językowa na początku komplikowała trochę komunikację, ale wraz z czasem nasz hiszpański stawał się coraz lepszy, a pracownicy podszkolili się w języku angielskim. Osobą, która najwięcej się nami zajmowała był mechanik Fernando, który już od samego początku stał się naszym ulubionym pracownikiem. Na początku wykazywaliśmy się naszymi sprawnościami manualnymi podczas konserwacji maszyn do czyszczenia powierzchni płaskich.

Wbrew pozorom nie była to nudna praca, ponieważ poznaliśmy ich budowę oraz podczas diagnozowania usterki musieliśmy przeprowadzać testy tych maszyn, co byłą przyjemną zabawą. Gdy zajął się nami Fernando praca stała się od razu poważniejsza i przepełniona ciekawymi doświadczeniami, z których pozyskane umiejętności przydają się nam w teraźniejszym życiu. Mowa tu o przygotowywaniu samochodu rajdowego, który znajdował się w części warsztatowej. Przez te wiele dni zapoznaliśmy się z budową takowego samochodu oraz nauczyliśmy się montażu, wymiany i konserwacji wielu jego elementów. Mieliśmy również okazję demontażu wszystkich podzespołów i części kilku silników, które należało rozłożyć i zmagazynować. Przeszkolono nas również z podstawowych czynności serwisowych w samochodach osobowych i dostawczych.

Czego się nauczyliśmy

Informatycy

Podczas praktyk nauczyliśmy się, że można porozumiewać się z ludźmi nawet nie porozumiewając się tym samym językiem. Poszerzyliśmy naszą znajomość różnych zagadniej informatycznych w szerokim zakresie, bo od diagnostyki i rozwiązywania problemów ze sprzętem komputerowym przez tworzenie stron internetowych, aż po zabezpieczenia sieciowe.

Mechatronicy

W trakcie praktyk zapoznaliśmy się podstawowymi czynnościami serwisowymi przy samochodach osobowych i dostawczych, poznaliśmy ich budowę oraz podczas diagnozowania usterki, nauczyliśmy się przeprowadzać testy różnego rodzaju maszyn, wymiany i konserwacji wielu ich elementów.

Przygotowanie

Miesiąc przed praktykami rozpoczęliśmy zajęcia przygotowujące do wyjazdu na praktuki : kulturowe, językowe oraz pedagogiczne. W trakcie zajęć nauczyliśmy się podstaw języka hiszpańskiego i zwrotów, które przydawały się nam na każdym kroku. Pan Sławek z którym wkroczyliśmy w zawiłości tego języka prowadził zajęcia w sposób, który wzbudzał zainteresowanie. Poznaliśmy słownictwo związane z życiem codzienny oraz zawodowym a także podstawy gramatyki. Już po rozpoczęciu zajęć z hiszpańskiego zaczęliśmy poznawać kulturę, zwyczaje i święta obchodzone w Hiszpanii.

Pan Krzysztof Dołomsiewicz, który zajął się tym etapem naszego przygotowania, bardzo się starał, abyśmy polecieli na południe Europy wiedząc czego możemy się spodziewać i żeby obyło się bez żadnych nieporozumień.

Ostatnim etapem przygotowania zajęła się nasza Pani Wicedyrektor. W trakcie pracy z nią poznaliśmy lepiej ludzką psychikę, formy reakcji na różne sytuacje, a także sposoby na to jak lepiej zrozumieć drugiego człowieka.

Galeria

Regulamin

1.Staż zagraniczny w ramach programu Erasmus+ traktowany jest jako zajęcia objęte programem szkoły, realizowane w szkole oraz poza terenem szkoły i w związku z tym uczniowie zobowiązani są do przestrzegania regulaminu zgodnego z regulaminem szkoły i ogólnie przyjętych zasad bezpieczeństwa w czasie całego pobytu na stażu. Naruszenie zasad regulaminu spowoduje wyciągnięcie surowych konsekwencji wynikając ych z postanowień regulaminu i Statutu S zkoły . 

2. Uczestnicy stażu zobowiązują się do przestrzegania regulaminu zarówno w czasie odbywania praktyk w firmach, jak i w czasie wolnym od zajęć w dni powszednie oraz w weekendy. 

3. Uczestnictwo w stażu zagranicznym należy traktować jako wyr óżnienie i formę nagrody dla najlepszych uczniów. Dlatego też uczestnicy stażu zobowiązani są do godnego reprezentowania szkoły w kraju i za granicą.

  4. Każdy uczeń musi posiadać: dowód osobisty, paszport, Europejską Kartę Zdrowotną (należy załatwić indyw idualnie w NFZ – jest bezpłatna), polisę ubezpieczeniową (będzie zakupiona przed wyjazdem) oraz dzienniczek praktyk. 

5. Kandydujący na wyjazd na staż zagraniczny zobowiązani są do 100% frekwencji w przygotowaniu pedagogiczno – ję zykowo - kulturowym . Przygotowanie to będzie odbywać się na terenie szkoły w późnych godzinach popołudniowych lub w soboty. Rozpoczęcie przygotowania językowo – kulturowo - pedagogicznego przewiduje się na koniec września 2015 r.

 6. W trakcie przygotowani a , zarówno kandydaci jak i ich opiekunowie zobowiązują się do obecności na wyznaczonych spotkaniach z koordynatorem projektu, Kierownikiem Szkolenia Praktycznego czy Dyrekcją Szkoły.

 7 . Uczniowie zobowiązani są do punktualności i zdyscyplinowania, respekto wania poleceń opiekunów praktyk w firmach hiszpańskich, opiekuna praktyk ze strony polskiej oraz koordynatora ze strony polskiej i partnera zagranicznego.

  8 . W czasie podróży uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania poleceń obsługi na pokładzie samolo tu (zapinanie pasów bezpieczeństwa, wyłączenie telefonów komórkowych itp.). 

9 . W czasie podróży, szczególnie w czasie oczekiwania na lotniskach, jak i w czasie organizowanych wycieczek nie wolno oddalać się od grupy bez zezwolenia opiekuna grupy. 

10 . W c zasie całego pobytu za granicą zabrania się: kupowania napojów alkoholowych, w tym również wina i piwa, palenia papierosów, spożywania alkoholu, korzystania z jakichkolwiek substancji psychoaktywnych i używek. O lekach używanych przez ucznia rodzice inform ują szkołę w Załączniku 1 .

  11 . Uczniowie dostosowują się do godzin pracy ustalonych przez firmę w porozumieniu z opiekunem praktyk ze strony partnera zagranicznego – wszelkie niedyspozycje fizyczne należy zgłaszać firmie w tym samym dniu, za pośrednictwem opiekunów. Nieusprawiedliwiona nieobecność jednego dnia na praktykach wykluc za możliwość zaliczenia stażu i uzyskania certyfikatu ,,Europass Mobilność".

  12 . W trakcie odbywania stażu uczniowie dokumentują w Dzienniczku Praktyk realizowane tematy w języku angielskim. Opiekun praktyk wystawia ocenę tygodniową oraz ocenę końcową i krótką opinię o uczniu, co będzie podstawą do wystawienia oceny końcowej z praktyki zawodowej oraz zaliczenia praktyki. 

13 . Uczestnicy zobowiązani są do dostoso wania się do programu dnia, godzin wycieczek, posiłków, pobudki i ciszy nocnej. 

14 . Po ukończeniu praktyki w danym dniu, uczniowie wracają bezpośrednio do hotelu, uczestniczą we wszystkich zajęciach organizowanych zarówno przez zagranicznego partnera, w szczególności w zajęciach z zakresu przygotowania „językowo – kulturowo – pedagogicznego” przewidzianych na pierwszy tydzień pobytu w godzinach wieczornych, jak również organizowanych przez grupę z inicjatywy i pod kontrolą opiekuna ze strony polskiej.

 15 . Zabrania się surowo oddalania uczestników stażu poza teren zamieszkania bez wiedzy i zgody opiekuna! Opiekun musi wiedzieć o wszystkich wyjściach uczestników z hotelu i znać miejsce ich przebywania (zakupy, spacery itp.)

  16 . Uczestnicy zob owiązują się dbać o ład i porządek na terenie miejsca pobytu.

  17 . Zabrania się korzystania z kąpielisk i basenów bez nadzoru i zgody opiekunów .

  18 . W czasie ciszy nocnej (godzina zostanie ustalona przez polskiego opiekuna) uczestnicy przebywają w swoich pokojach. 

19 . Jeżeli uczeń zrezygnuje ze stażu po zakupieniu biletów lotniczych (uczniowie zostaną poinformowani o tym fakcie przez koordynatora projektu) lub w przypadku gdy uczeń nie odbędzie stażu w całości z własnej winy (np. spóźni się na lotnisko), rodzice ponoszą poniesione koszty związane z organizacją stażu, które nie będą mogły być odzyskane: koszty przygotowania, koszty ubezpieczenia, kosztami biletów, przedpłaty w hotelu itp. W przypadku zmiany nazwiska uczestnika stażu po zakupie biletów lotni czych , rodzice ucznia rezygnującego z wyjazdu ponoszą koszty związane z kosztami zmiany rezerwacji lotniczej. 

20 . W przypadku gdy uczeń w sposób rażący złamie regulamin w czasie pobytu za granicą (spożywanie alkoholu, oddalanie się z miejsca pobytu bez wi edzy opiekunów, nie przestrzeganie poleceń opiekunów, kradzież itp.), może być usunięty z praktyk w trybie natychmiastowym. Rodzice zostaną o tym powiadomieni telefonicznie i uczeń zostanie odesłany do kraju. Koszty związane z przerwaniem stażu (zwrot całk owitych kosztów dofinansowania) ponoszą rodzice ucznia .

  21 . Wszelkie zapytania, prośby, wątpliwości należy kierować do opiekuna.

  22 . Za wszelkie szkody wyrządzone w sposób umyślny, złośliwy lub nieodpowiedzialny koszty ponoszą rodzice /lub prawni opiekun owie ucznia/.

  23 . Uczestnicy obowiązani są do zgłoszenia się na miejscu zbiórki 2 godziny przed odlotem samolotu. 

24 . Nie wolno samemu przyjmować żadnych leków za wyjątkiem zaleconych przez lekarza i zgłoszonych przez rodziców w Załączniku 1 przed wyjazdem. 

W przypadku zakwalifikowania się uczestnika z chorobą przewlekłą uczeń jest obowiązany do dostarczenia aktualnego zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań na odbycie stażu zagranicznego oraz informacji o konieczności przyjmowania leków . 

25 . Uczestnicy stażu zobowiązują się do wypełnienia ankiety ewaluacyjnej po pierwszym tygodniu stażu oraz raportu końcowego po ukończeniu stażu a także do wykonania prac niezbędnych do upowszechniania wyników stażu: strona www, prezentacje multimed ialne, fotoreportaże itp . 

26 . Uczestnicy stażu zobowiązują się do pomocy w zorganizowaniu czasu wolnego dla grupy uczniów z Hiszpanii, którzy będą odbywać staż w Polsce.